دعوتنامه شرکت در مناقصه تامین نیروی انسانی و واگذاری مدیریتی خرید خدمت حجمی امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی


 به : شرکت خدماتی
  نشانی :
از : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
موضوع : دعوت به مناقصه
بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه ای با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمایید :
1-    موضوع مناقصه :
تامین نیروی انسانی و واگذاری مدیریتی خرید خدمت حجمی امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی
2- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :
2-1 : تامین نیروی انسانی و خرید خدمات و واگذاری حجمی امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی
2-2 : خرید خدمات و واگذاری حجمی امور  خدماتی نظافتی در بیمارستان علامه بهلول از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد به شرح مدارک و شرائط عمومی و خصوصی اسناد مناقصه
3- محل اجرای کار : بیمارستان علامه بهلول
4- مدت اجرای کار : بمدت یکسال از تاریخ واگذاری
5- کارفرما : بیمارستان علامه بهلول
6- دستگاه نظارت : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
7- دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/980 ریال می باشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گذار واقع در گناباد –میدان غدیر –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – واحد امور مالی تسلیم شود.
الف : چک تضمین شده در وجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ب : ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما از موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی داوطلب مشارکت در مناقصه ، نامه قبول ضمانت به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی که آن واحد دولتی تحت پوشش آن است با قید موضوع مناقصه و مبلغ تضمین ، مورد قبول خواهد بود.
مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول ، تنظیم شود.
9- اسناد استعلام بها از تاریخ 19/05/1398 لغایت 24/05/1398 فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  جهت خرید و اعلام قیمت در دسترس می باشد.
10- قیمت اسناد مناقصه 000/500 ریال است.
 11- چنانچه پس از خرید اسناد ، مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداری ................ مورخ ................... به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهید.
12- آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهادها لغایت پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 03 /06/1398 می باشد .
13- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.                                                                                                                            
14- پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت یک هفته پس ازاخرین مهلت تسلیم مدارک در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود و پس از بررسی مدارک و صلاحیتها و میزان توانمندی شرکت کنندگان متعاقباً برنده اول و دوم اعلام خواهد گردید.
15- دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه تعیین برنده مناقصه ، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده ، تعیین می شوند.
تبصره: دانشگاه مختار خواهد بود هر یک از واحد های مناقصه شده را به یک شرکت یا هرکدام را بطور جداگانه واگذار نماید.
16- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
17- رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه ، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلتهای مقرر ، به معاونت راهبردی ریاست جمهوری و اداره کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی استان خراسان رضوی اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف ، براساس ضوابط مربوط رفتار شود.
18- متقاضیان می بایست جهت اعلام مشخصات و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به امور عمومی بیمارستان علامه بهلول مراجعه و یا با شماره تلفن :57236833 -051  داخلی 1030 تماس حاصل نمایند.
تاریخ:
1398/05/19
تعداد بازدید:
349
منبع:
Powered by DorsaPortal