دعوتنامه شرکت در مناقصه تأمین نیروی انسانی و واگذاری حجمی امورخدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان علامه بهلول


 به : شرکت حفاظتی مراقبتی
  نشانی :
از : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
موضوع : دعوت به مناقصه
بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه ای با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمایید :
1-    موضوع مناقصه  :
- تأمین نیروی انسانی و واگذاری حجمی امورخدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان علامه بهلول به صورت 24 ساعته شبانه روزی
2- محل اجرای کار :  گناباد –بلوار وحدت – بیمارستان علامه بهلول گنابادی
3- مدت اجرای کار : بمدت یکسال از تاریخ واگذاری
4- کارفرما : بیمارستان علامه بهلول گنابادی
5- دستگاه نظارت : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
6- دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/335 ریال می باشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گذار واقع در گناباد –میدان غدیر –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – واحد امور مالی تسلیم شود.
الف : چک تضمین شده در وجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ب : ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما از موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی داوطلب مشارکت در مناقصه ، نامه قبول ضمانت به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی که آن واحد دولتی تحت پوشش آن است با قید موضوع مناقصه و مبلغ تضمین ، مورد قبول خواهد بود.
مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول ، تنظیم شود.
9- اسناد استعلام بها از تاریخ 20/05/1398 لغایت 26/05/1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  جهت خرید و اعلام قیمت در دسترس می باشد.
10- قیمت اسناد مناقصه 000/500 ریال است.
 11- چنانچه پس از خرید اسناد ، مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداری ................ مورخ ................... به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهید.
12- آخرین مهلت اعلام پیشنهادها لغایت پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 05 /06/1398 می باشد .
13- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.                                                                                                                            
14- پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت یک هفته پس ازاخرین مهلت تسلیم مدارک در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود و پس از بررسی مدارک و صلاحیتها و میزان توانمندی شرکت کنندگان متعاقباً برنده اول و دوم اعلام خواهد گردید.
15- دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه تعیین برنده مناقصه ، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده ، تعیین می شوند.
تبصره: دانشگاه مختار خواهد بود هر یک از واحد های مناقصه شده را به یک شرکت یا هرکدام را بطور جداگانه واگذار نماید.
16- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
17- رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه ، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلتهای مقرر ، به معاونت راهبردی ریاست جمهوری و اداره کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی استان خراسان رضوی اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف ، براساس ضوابط مربوط رفتار شود.
18- متقاضیان می بایست جهت اعلام مشخصات و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به امور عمومی بیمارستان علامه بهلول مراجعه و یا با شماره تلفن :57236833 -051  داخلی 1030 تماس حاصل نمایند.
تاریخ:
1398/05/20
تعداد بازدید:
459
منبع:
Powered by DorsaPortal